International Technical Committee

Arun Kumar IIT Roorkee, India 
B K Gandhi IIT Roorkee, India 
B.V.S.S.S. Prasad Indian Inst. of Tech. Madras, India 
Baoshan Zhu Tsinghua University, China 
Dazhuan Wu Zhejiang Univ., China 
Guoyu Wang Beijing Inst. of Tech., China 
Lingjiu Zhou China Agricultural Univ., China 
Weijia Yang Wuhan Univ., China 
Yongguang Cheng Wuhan Univ., China 
Young-Do Choi Mokpo Nat’l Univ. 
Young Seok Choi Korea Inst. of Industrial Tech., Korea 
Yuka Iga Tohoku Univ., Japan 
Zhongdong Qian Wuhan Univ., China 
Viet Anh Truong Hanoi Univ. of Science and Technology, Vietnam 
Hironori Horiguchi Osaska Univ., Japan 
Satoshi Watanabe Kyushu Univ., Japan 
Sung-Min Kim Sungkyunkwan Univ. 
Wentao SuHarbin Inst. of Tech., China 
Xuelin Tang China Agriculture Univ., China 
Joon Yong Yoon Hanyang University, Korea 
Ole Gunnar Dahlhaug NTNU, Norway 
Yong Cho Korea Water Resources Co., Korea 
Back to top