International Technical Committee

Arun Kumar IIT Roorkee, India 
B K Gandhi IIT Roorkee, India 
B,V,S.S.S. Prasad Indian Inst. of Tech. Madras, India 
Baoshan Zhu Tsinghua University, China 
Dazhuan Wu Zhejiang Univ., China 
Guoyu Wang Beijing Inst. of Tech., China 
Lingjiu Zhou China Agricultural Univ., China 
Weijia Yang Wuhan Univ., China 
Yongguang Cheng Wuhan Univ., China 
Young-Do Choi Mokpo Nat’l Univ. 
Young Seok Choi Korea Inst. of Industrial Tech., Korea 
Yuka Iga Tohoku Univ., Japan 
Zhongdong Qian Wuhan Univ., China 
Viet Anh Truong Hanoi Univ. of Science and Technology, Vietnam 
Back to top