International Advisory Committee

Akira Goto  Ebara Co., Japan
Chao Liu  Yangzhou Univ., China
Chisachi Kato  The University of Tokyo, Japan
Dae Sung Lee  Korea Aerospace Research Inst., Korea
Jiahn-Horng Chen  Nat’l Taiwan Ocean Univ., Taiwan
Jun Matsui  Yokohama Nat’l Univ., Japan
Kazuyoshi Miyagawa  Waseda University, Japan
Kazuhiro Tanaka  Emeritus, Kyushu Inst. of Tech., Japan
Kwang-Yong Kim  Inha Univ., Korea
Shouqi Yuan  Jiangsu Univ., China
Yangjun Zhang  Tsinghua University, China
Yoshinobu Tsujimoto  Emeritus, Osaka Univ., Japan
Youn-Jea Kim  Sungkyunkwan Univ., Korea
Laxman Paudel  IOE, Nepal
Soo-Seok Yang  Korea Aerospace Research Inst., Korea
Back to top